100% kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện số hóa

Thời gian qua, UBND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện Kế hoạch 1648 về việc triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Mỹ Tho với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc thực hiện nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác chuyển đổi số.
0
16

Theo đó, UBND TP. Mỹ Tho chỉ đạo các phòng, ban, ngành của thành phố và UBND phường, xã tập trung nguồn lực, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa thành phố từ ngày 1-12-2022.

Đối với phường, xã bắt đầu từ ngày 1-6-2023, riêng các thủ tục thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 thực hiện số hóa từ ngày 1-7-2022. Việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã thực hiện hiệu quả, đến nay toàn bộ hồ sơ, TTHC đều được thực hiện số hóa đúng theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ, TTHC được thực hiện số hóa ngày càng cao. Trong năm 2023, có 100% kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC được thực hiện số hóa theo quy định.

Về dịch vụ công, UBND thành phố đã thực hiện tích hợp mạng Zalo trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC để người dân biết, theo dõi. Đến nay có 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử thông qua hệ thống Một cửa điện tử.

Việc tổ chức thực hiện dịch vụ công thiết yếu được thực hiện hiệu quả, cụ thể ngành Công an thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như: Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã thực hiện các dịch vụ công thiết yếu như: Đăng ký khai sinh (tỷ lệ trực tuyến 77,35%); đăng ký khai tử (tỷ lệ trực tuyến 61,55%); đăng ký kết hôn (tỷ lệ trực tuyến 70,03%).

UBND TP. Mỹ Tho đã cung cấp 312 dịch vụ công, trong đó có: 154 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 158 dịch vụ công trực tuyến một phần. Hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành hoạt động hiệu quả; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

Theo Kế hoạch 1648 của UBND TP. Mỹ Tho về việc triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho đề ra các giải pháp để thực hiện nhóm tiện ích giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác chuyển đổi số.

Cụ thể, trong giai đoạn năm 2023 – 2025, 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; 100% người dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của ngành Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang…

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025 – 2030: 70% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại thành phố và 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại phường, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, dữ liệu liên quan đến dân cư; tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động, hợp tác đa dạng hóa nguồn lực trong xây dựng, phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ liên quan đến dân cư…

Nguồn: baoapbac.vn/

Biên tập: Thanh Tùng