Chuyển Đổi Số thế Nào ?

Chuyển đổi số đang diễn ra ở các quốc gia với mức dộ khác nhau . ở nước ta chương trình chuyển đổi số đang nhanh chóng lan rộng trên cả nước , nhiều doanh nghiệp đang tích cực và thực hiện chuyển đổi số . Hầu hết các tỉnh thành và bộ nghành đã công bố đề án chuyển đổi số .
0
106

Mô tả:

Chuyển đổi số đang diễn ra ở các quốc gia với mức dộ khác nhau . ở nước ta chương trình chuyển đổi số đang nhanh chóng lan rộng trên cả nước , nhiều doanh nghiệp đang tích cực và thực hiện chuyển đổi số . Hầu hết các tỉnh thành và bộ nghành đã công bố đề án chuyển đổi số .

Tác giả:

Hồ Tú Bảo và Nguyễn Nhật Quang

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Nội dung:

Cuốn sách gồm có các chương

Chương 1 : Cơ bản về chuyển đổi số

Chương 2: Phương pháp luận ST-235 của chuyển đổi số

Chương 3 : Chuyển đổi số quốc gia

Chương 4 : Chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế xã hội

Chương 5 : Chuyển đổi số địa phương

Chương 6 : Chuyển đổi số doanh nghiệp