Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và có tính chuyên môn hóa cao như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, phòng họp trực tuyến…
0
25

Ngoài ra, hạ tầng thiết bị, mạng LAN có kết nối internet tại các cơ quan, đơn vị trong Khối Các cơ quan tỉnh cơ bản đáp ứng việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để liên thông, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị khối chính quyền, khối Đảng và khối đoàn thể. Cán bộ, công chức của các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính có kết nối mạng internet để thực hiện công việc.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các cấp ủy, chi, Đảng bộ trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động công tác Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. Tập trung sử dụng hiệu quả hệ thống mạng thông tin diện rộng, đăng tải, gửi và nhận văn bản kịp thời, an toàn và đảm bảo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ.

Qua đó tạo sự chuyển biến trong tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống thông tin, theo dõi các báo cáo chuyên ngành, báo cáo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sau sinh hoạt chi bộ của cấp ủy cơ sở còn rời rạc, thiếu sự liên kết, chưa thật sự mang lại hiệu quả. Chưa số hóa các hồ sơ, văn bản (từ năm 2020 trở về trước) của Đảng ủy Khối dẫn đến việc tra cứu, tìm kiếm thông tin để phục vụ công tác còn hạn chế.

Một số ứng dụng CNTT chưa phát huy hết hiệu quả, tính tiện ích chưa cao do bị giới hạn về chức năng và dữ liệu trên hệ thống mạng các cơ quan Đảng. Nguyên nhân là do việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật để ứng dụng CNTT ở cơ quan Đảng ủy Khối còn gặp khó khăn.

Một số cán bộ, chuyên viên chưa chủ động, đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu, khai thác các ứng dụng CNTT vào công việc; chưa có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực CNTT ở cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm kinh phí, mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 về thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Nghị quyết xác định các chỉ tiêu cụ thể như 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Đảng ủy Khối và cơ sở được gửi, nhận dưới dạng điện tử, có tệp điện tử gắn kèm, được xác thực điện tử và cập nhật vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản, tài liệu được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% cán bộ tham mưu cho cấp ủy được bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về CNTT.

100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận thực hiện việc đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ, cấp ủy và báo cáo đánh giá chất lượng sinh hoạt hằng tháng về Đảng ủy Khối qua phần mềm. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thành lập chuyên mục “Công tác xây dựng Đảng” trên trang thông tin điện tử hoặc website của các cơ quan, đơn vị…

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 và các văn bản liên quan, trong đó, chú trọng thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số của Đảng bộ Khối. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về chuyển đổi số; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn/

Biên tập: Thu Nhàn