Đẩy mạnh thực hiện đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

0
25

Ngày 8/5, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh có văn bản gửi các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn về việc đẩy mạnh thực hiện đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT).

Cán bộ Công an huyện Hòa An làm căn cước công dân cho người dân tại nhà.

Đến ngày 5/5/2024, toàn tỉnh thu nhận 310.722/435.870 hồ sơ định danh điện tử, đạt 71,3%; công dân đủ điều kiện trên địa bàn, số còn phải thu nhận 125.148 hồ sơ; tổng số TKĐDĐT đã kích hoạt 278.969/310.722 tổng số hồ sơ đã thu nhận, đạt 89,78%, chưa kích hoạt: 29.366 tài khoản.

Để đảm bảo công dân trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi đủ điều kiện thu nhận và kích hoạt TKĐDĐT phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch dân sự khác được thuận lợi và kịp thời, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2774/KH-UBND, ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ; Công văn số 1093/VP-TTPVHCC, ngày 19/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn người dân sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNelD khi thực hiện các thủ tục hành chính; Công văn số 3052/TCTTKDA06 ngày 29/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh về thực hiện đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Chỉ đạo rà soát cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% thực hiện đăng ký và kích hoạt TKĐDĐT. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn công dân, người thân, bàn bè, đồng nghiệp… đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: baocaobang.vn/

Biên tập: P.V