Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023

0
25

Để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Văn bản số 2330/UBND-NC ngày 9/5/2024 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Căn cước đối với đời sống xã hội; đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; quán triệt về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội trong việc triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023.

Thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023 vào các hội nghị, cuộc họp, giao ban… để tăng cường phổ biến về tính ưu việt và tác dụng to lớn của Luật Căn cước mang lại đối các mặt đời sống xã hội.

Thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024, sau đó thực hiện thường xuyên; riêng công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức xong trước ngày 15/5/2024.

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023. Tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật Căn cước năm 2023, nhất là đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; những nội dung cơ bản, những điểm mới và những câu hỏi thường gặp; tính ưu việt của Luật Căn cước năm 2023 để từ đó giúp người dân hiểu rõ và xác định những nội dung mới trong Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Căn cước với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như: Thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố; trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh cơ sở; các trang mạng xã hội; tại bộ phận một cửa, nơi tiếp công dân; in, phát tờ rơi…

Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa… thực hiện việc đa dạng hoá nội dung tuyên truyền về Luật Căn cước như: In, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu; loa phát thanh, chạy liên tục các nội dung tuyên truyền trên hệ thống bảng điện tử… để lan tỏa nội dung tích cực, cần thiết, quan trọng của Luật Căn cước đến toàn thể người dân trên địa bàn.

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể phối hợp với Công an cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: In băng rôn, tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu niêm yết trên các phương tiện giao thông công vụ để lưu động tuyên truyền… cho người dân thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng của Luật Căn cước từ đó tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, nhất trí cao trong người dân.

Căn cứ nội dung văn bản; các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Biên tập: