Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Nhằm tạo thuận lợi trong công tác triển khải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).”
0
57
Sổ tay thể hiện các quy định về xác định chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng, thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin. Trong đó, Cục An toàn thông tin cung cấp nhiều ví dụ cụ thể thông qua việc đúc kết kinh nghiệm, trả lời thắc mắc của các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua để các cơ quan, tổ chức dễ hiểu, dễ triển khai trong thực tiễn. Đây tài liệu hữu ích giúp các cơ quan, tổ chức triển khai thuận lợi công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra và hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg.